Wpływ gazu osłonowego na emisję zanieczyszczeń podczas lutospawania łukowego blach stalowych pokrytych powłokami ochronnymi

Main Article Content

Jolanta Matusiak
Joanna Wyciślik

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających przy lutospawaniu łukowym metodami MIG/MAG. Badania przeprowadzono dla blach stalowych z powłoką cynkową oraz powłoką ze stopu cynku i żelaza. Na osłonę łuku zastosowano argon oraz mieszaniny gazowe dwuskładnikowe typu Ar+O2, Ar+CO2, Ar+H2 i trójskładnikowe Ar+CO2+H2. W analizie wyników badań przedstawiono wpływ składu gazu osłonowego na wielkość emisji pyłu całkowitego, tlenków azotu i tlenku węgla oraz na skład chemiczny zanieczyszczeń pyłowych. 

Shielding gas influence on pollutants emission during arc weld brazing of steel sheets with protective coatings 

Abstract

The results of research into the fume and gas emission during MIG/MAG arc weld brazing are presented in the article. Research was conducted for hot – dip coated steel sheets with zinc and zinc and iron alloy coatings. Arc shielding gases applied were Ar, Ar+O2, Ar+CO2, Ar+H2 and Ar+CO2+H2 gas mixtures. The analysis of the results presents the influence of composition of shielding gas effect on the emission rate of total fume, nitrogen oxides and carbon monoxide and the chemical composition of welding fume. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Matusiak and J. Wyciślik, “Wpływ gazu osłonowego na emisję zanieczyszczeń podczas lutospawania łukowego blach stalowych pokrytych powłokami ochronnymi”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 9, Sep. 2016.
Section
Original Articles

References

T. Wittczak., J. Walusiak, C. Pałczyński: Choroby układu oddechowego u spawaczy (Welding-related respiratory diseases), Medycyna Pracy 2009;60(3), s. 201-208.

J. Matusiak, J. Wyciślik: Badania wpływu warunków technologicznych i materiałowych lutospawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów stali z powłokami na emisję pyłu i gazów do środowiska pracy, Praca badawcza Instytutu Spawalnictwa nr Ma-37, Gliwice (2013).

J. Matusiak, J. Wyciślik: Badania wpływu składu gazów osłonowych na emisję pyłu i gazów przy lutospawaniu łukowym metodami niskoenergetycznymi blach stalowych z powłokami ochronnymi, Praca badawcza Instytutu Spawalnictwa nr Ma-38, Gliwice (2014).

D.Iordanescu., L.Quintino, R. Miranda., G. Pimenta,: Influence of shielding gases and process parameters on metal transfer and bead shape in MIG brazed joints of the thin zinc coated steel plates, Materials and Design 27, 2006.

A. Winiowski, M. Różański, T Pfeifer: Nowe gazy osłonowe do lutospawania metodą MIG/MAG blach ocynkowanych galwanicznie, Praca badawcza Instytutu Spawalnictwa nr Ad-26/2, Gliwice 2013.

J. Matusiak, J. Wyciślik: Influence of shielding gas on fume and gas emission during arc weld brazing of steel sheets with coatings”. Metalurgija 54 (2015) 1, s. 71-74.

J. Matusiak, J. Wyciślik, H. Krztoń: Phase analysis of fume during arc weld brazing of steel sheets with protective coatings, Metalurgija 22(2016) 2, s. 169-172