Analiza środowiska pracy przy spawaniu metodą MAG elementów ze stali nierdzewnej i stali niestopowej z cynkową powłoką ochronną

Main Article Content

Jolanta Matusiak
Joanna Wyciślik

Abstract

Procesy spawania metali związane są z powstawaniem substancji niebezpiecznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka, zaklasyfikowanych do jednej z następujących kategorii: toksyczne, szkodliwe, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne. Przy spawaniu elementów wykonanych ze stali nierdzewnej zagrożeniem dla pracowników jest emisja pyłu zawierającego substancje kancerogenne w postaci związków chromu (VI) i związków niklu. Spawanie elementów wykonanych ze stali z powłoką cynkową związane jest z emisją cynku i jego związków, które przy dłużej ekspozycji i niewłaściwej organizacji stanowiska pracy powodują gorączkę metaliczną. W artykule przedstawiono wyniki badań rozpoznawczych emisji zanieczyszczeń powstających przy spawaniu metodą MAG elementów ze stali nierdzewnej ferrytycznej i stali niestopowej z powłoką antykorozyjną ze stopu cynku i żelaza. Przedstawiono również wyniki identyfikacji fazowej i ilościowej analizy fazowej pyłu spawalniczego wydzielającego się podczas spawania blach. Na podstawie badań emisji pyłu i gazów oraz składu chemicznego pyłu przeprowadzono analizę porównawczą warunków pracy przy spawaniu stali nierdzewnej i stali niestopowej w powłoką cynkową. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Matusiak and J. Wyciślik, “Analiza środowiska pracy przy spawaniu metodą MAG elementów ze stali nierdzewnej i stali niestopowej z cynkową powłoką ochronną”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 10, Oct. 2015.
Section
Original Articles

References

Matczak W., Gromiec J.P.: Zasady oceny narażenia spawaczy na dymy i gazy, wyd. Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Łódź 2003.

Voitkevich V.: Welding Fumes. Formation, properties and biological
effects, Abington Publishing, Cambridge 1995.

Matusiak J., Wyciślik J.: Zdrowie i bezpieczeństwo przy produkcji
spawalniczej. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 3/2009.

Matusiak J., Wyciślik A.: Spawanie stali nierdzewnych w aspekcie zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa pracy spawaczy. Hutnik. Wiadomości hutnicze nr 10/2007.

Redding C.: Fume model for gas metal arc welding, Welding Journal, Welding Research Supplement nr 6/2002.

Moreton J., Stiller K.R.: Fume emission characteristics of stainless
steel MIG.MAG welding. IIW Doc. VIII-1458-89.

Matusiak J., Rams B.: Emission of dust and gases in tubular cored
wire welding of steel, International Journal of Occupational Safety
and Ergonomics t. 9, nr 3/2003.

Matusiak J.: Zagrożenia zdrowia spawaczy podczas spawania stali
nierdzewnych, Przegląd Spawalnictwa nr 3/2008.

Matusiak, Wyciślik J. i in.: „Analiza wpływu warunków technologicznych innowacyjnych technik spajania różnych materiałów konstrukcyjnych z nowoczesnymi powłokami ochronnymi na stan środowiska pracy. Badanie emisji substancji organicznych przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym różnych materiałów konstrukcyjnych.” Praca badawcza IS Ma-34/2011.

Wittczak T., Walusiak J., Pałczyński C.: Choroby układu oddechowego u spawaczy (Welding-related respiratory diseases), Medycyna Pracy 2009;60(3).

Ashby H.S.: Welding fume in the workplace. Preventing potential health problems through proactive controls. Occupational Safety-Professional safety no. 04/2002.

Lyngenbo O.; Groth S.; Groth M.; Olsen O.; Rossing N.Occupational lung function impairment in never smoking Danish welders. Scandinavian Journal of Social Medicine. 198917(2).

Spiegel-Ciobanu V.E.: Chromium and nickel in welding and allied processes-some important aspects, IIW Doc. VIII 1799-97.

Cunat P.J.: Chromium in stainless steel welding fumes, IIW Doc.VIII- 1973-03.

McMillan G.: Lung cancer and electric arc welding, IIW Doc.1988-05.

Marini F.: Does welding stainless steel cause cancer? IIW Doc. VIII
1767-95.

Sjogern B.: Exposure to stainless steel welding fumes and lung cancer, IIW Doc. VIII 1748-94.

Matusiak J., Pfeifer T., Wyciślik J., Kiszka A.: Spawanie profili i blach
ze stali niestopowej z cynkową powłoką ochronną – studium i badania rozpoznawcze, Praca badawcza IS, Da-21/2015.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.